પેપરલીક જેવા સંવેદનાનાં મુદ્દાને કોંગ્રેસ રાજકીય બનાવવાનો પ્રયાસ ન કરે અને જુઠા આક્ષેપો બંધ કરે : ભરત પંડયા

ગાંધીનગર : ભાજપનાં પ્રદેશ પ્રવક્તા ભરત પંડયાએ કહ્યું હતું કે પેપરલીકની ઘટના કમનસીબ અને પરીક્ષાથીઁઓ માટે પીડાદાયક છે. તેથી જ મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રુપાણીએ તાકીદે ઉચ્ચ સ્તરીય તપાસનાં ગૃહવિભાગને આદેશો આપ્યાં છે.તેમણે આ ઘટના માં સંડોવાયેલા  કસૂરવારો સામે  સખત માં સખત કાર્યવાહી  કરવા પણ ગૃહ વિભાગ ને સુચના આપી છે. અને  આજે રાજ્યમાં લોકરક્ષકની ભરતીમાં પેપર લીક થવાથી રદ થયેલ પરીક્ષા હવે જ્યારે ફરીથી લેવામાં આવશે ત્યારે આજની પરીક્ષા ના તમામ ઉમેદવારોને તેમના ઘરથી પરીક્ષા કેન્દ્ર સુધી.આવવા.જવા નુ એસ.ટી. બસ ભાડુ રાજય સરકાર તરફથી આપવામાં આવશે.તેવી  મુખ્યમંત્રીએ જાહેરાત કરી છે.
જે લોકોની પેપરલીક કરવામાં કોઈપણ પ્રકારની ભૂમિકા હશે તેનાં પર સરકાર કડકમાં કડક પગલાં લેશે.કારણ કે સરકારને કોઈપણ પ્રકારનું ,કોઈનું પણ ખોટું ચલાવી લેવું નથી.ત્યારે કોંગ્રેસ સંવેદના નાં મુદ્દાને રાજકીય બનાવવાનો પ્રયાસ ન કરે. અને જુઠા આક્ષેપો બંધ કરે. પંડયાએ કહ્યું હતું કે તમામ પરીક્ષાથીઁઓની સ્વાભાવિક લાગણી એવી હોય કે પરીક્ષા નિષ્પક્ષ અને ન્યાયી રીતે લેવામાં આવે. સરકારનો પણ ઈરાદો અને લાગણી પરીક્ષાથીઁઓની લાગણી અને સંવેદના સાથે છે.
પેપરલીક થયાં પછી પરીક્ષા ન્યાયી રીતે લઈ ન શકાય. જો પરીક્ષા ચાલુ રાખી હોત તો જે લોકોએ રાત-દિવસ મહેનત, પરીશ્રમ કયોઁ હોય તેને અન્યાય થાય. તેથી સરકારે કોઈપણ પરીક્ષાથીઁઓને અન્યાય ન થાય , પરીશ્રમી પરીક્ષાથીઁઓનો અધિકાર જળવાઈ રહે તે માટે સંપૂણઁ  પારદશિઁતાથી લેવામાં આવે તે હેતુથી પરીક્ષા મોકૂફનો નિણઁય લેવામાં આવ્યો છે. અને હવે લેવાનાર પરીક્ષામાં તમામ પરીક્ષાથીઁઓને  ઘરથી પરીક્ષા કેન્દ્રનું ભાડુ આપવાની મુખ્યમંત્રીએ જાહેર કયુઁ છે.તેમ પંડયાએ અંતમાં કહ્યું હતું.

Related Stories

error: Content is protected !!