સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ દ્વારા ટ્રાન્સજેન્ડર કલ્યાણ બોર્ડની રચના

ગાંધીનગર:નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા અન્વયે ટ્રાન્સજેન્ડર વ્યકતિઓના સમુદાયને ત્રીજા વર્ગમાં ઓળખ આપવામાં આવી છે. ટ્રાન્સજેન્ડર સમુદાયના કલ્યાણ માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. રાજ્ય સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ દ્વારા ટ્રાન્સજેન્ડર કલ્યાણ બોર્ડની રચના કરવામાં આવી છે. ટ્રાન્સજેન્ડર કલ્યાણ બોર્ડ દ્વારા આ સમુદાયની સામાજિક સુરક્ષા સહિતના વિવિધ મુદ્દાઓ પર વિશેષ ધ્યાન રાખવામાં આવશે તેમ સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ દ્વારા જણાવાયુ છે.

સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા એપ્રિલ ૨૦૧૪ માં અપાયેલા ચુકાદામાં ટ્રાન્સજેન્ડર વ્યક્તિઓને ત્રીજા વર્ગમાં ઓળખ આપવામાં આવી છે. જે અનુસંધાને ભારત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા મંત્રાલય દ્વારા ટ્રાન્સજેન્ડર વ્યક્તિઓના સંદર્ભે તજજ્ઞ સમિતિની રચના કરી હતી. આ સમિતિના અહેવાલના આધારે સુપ્રીમ કોર્ટે ટ્રાન્સજેન્ડર વ્યક્તિઓના આરોગ્ય, શિક્ષણ, રોજગાર અને સુરક્ષા સહિતના વિવિધ વિષયો પર અભ્યાસ કરી જરૂરી યોજનાઓના ઘડતર અને તેના સુચારૂ સંચાલન માટે ટ્રાન્સજેન્ડર વ્યક્તિઓ માટે રાજ્ય સરકારે બોર્ડ રચવાની સૂચના આપતા ગુજરાત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ દ્વારા મુખ્યમંત્રીશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ ૧૫ ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૯થી ટ્રાન્સજેન્ડર વ્યક્તિઓ માટેના કલ્યાણ બોર્ડની રચના કરવામાં આવી છે.

આ બોર્ડનાં અધ્યક્ષ તરીકે સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગનાં મંત્રીશ્રી રહેશે. ઉપરાંત આ બોર્ડમાં અન્ય ૧૬ સભ્યશ્રીઓની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. આ બોર્ડમાં ટ્રાન્સજેન્ડર મહિલા પ્રતિનિધિઓ, ટ્રાન્સજેન્ડર પુરુષ પ્રતિનિધિઓ અને ત્રીજા લિંગ/કિન્નર સમૂદાયના બે પ્રતિનિધિઓ તથા આક્ષેત્રમાં અનુભવ ધરાવતા એનજીઓના બે પ્રતિનિધિઓની બિન સરકારી સભ્યો તરીકે નિમણૂંક કરાશે.

આ બોર્ડ આંતર વિભાગીય સંકલન કરી ટ્રાન્સજેન્ડર સમુદાયની વ્યક્તિઓને યોજનાઓનો લાભ અપાવશે. તેમજ આ વર્ગની સામાજિક સુરક્ષા અને આવશ્યક જરૂરિયાતોની પૂર્તિ માટે આવાસ, શિક્ષણ, રોજગાર, અને આવક વૃદ્ધિ સહિતના મુદ્દાઓ ઉપર વિશેષ ભાર મૂકશે. તદુપરાંત એક એજન્સીના રૂપમાં આ વર્ગ માટે જરૂરિયાત મુજબ યોગ્ય યોજનાઓ બનાવવા અને તેનો અમલ કરવા માટે સમર્થ હશે. આ બોર્ડની બેઠક દર છ માસે મળશે. ટ્રાન્સજેન્ડર કલ્યાણ બોર્ડની રચનાના મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયથી આ સમુદાયના વિકાસ, રોજગારી અને આરોગ્ય વિષયક પ્રશ્નો સરળતાથી નિવારી શકાશે.

error: Content is protected !!