જિયોએ એરટેલની સેગમેન્ટેડ ઓફરનો આક્રમક જવાબ આપ્યો, હવે માત્ર રૂ.149માં દરરોજ મળશે 3 જીબી ડેટા

મુંબઈ: જિયોએ એરટેલની સેગમેન્ટેડ ઓફરનો આક્રમક જવાબ આપ્યો છે. આ સાથે જ દરરોજ વધુ મૂલ્યના વચનને નિભાવ્યું છે. રૂ.399ના પ્લાન પર રૂ.100ના ડિસ્કાઉન્ટ ઉપરાંત બમણો (દૈનિક 3જીબી) ડેટા આપ્યો એન આ ઓફરનો જૂન મહિના માટે તમામ જિયો યુઝર્સ લાભ મેળવી શકશે।

–  જિયોએ તેની સેવાના પ્રારંભે દરરોજ વધુ મૂલ્ય (ઇ.ડી.એમ.વી) આપવાનાનું વચન આપ્યું હતું, જેમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે જિયો યુઝર્સ હંમેશા ઉદ્યોગ જગતના સૌથી શ્રેષ્ઠ ટેરીફ મેળવશે અને પોતાના આ વચનના પાલન માટે પ્રતિબધ્ધ છે.

–   ઇ.ડી.એમ.વી. વચન એ ખાતરી આપે છે કે જિયો યુઝર્સ ઉદ્યોગ જગતના અન્ય ઓપરેટરોના યુઝર્સ કરતાં હંમેશા વધારે લાભ મેળવશે.

-તાજેતરમાં જ, એરટેલે તેના પસંદગીના ગ્રાહકો માટે રૂ.149 અને રૂ.399ની એમ.આર.પી.ના પ્લાનમાં દૈનિક 1 જી.બી. વધારે ડેટા આપવાની જાહેરાત કરી હતી.

–   એરટેલની ઓફરના જવાબમાં જિયો હવે દૈનિક રીતે પુનરાવર્તીત થતા ડેટા પેક માટે રીચાર્જ કરાવનારા જિયોના દરેક યુઝર્સને વધારાનો દૈનિક 1.5 જી.બી. 4જી ડેટા પૂરો પાડશે.

a.      1.5 જીબી/દૈનિક ડેટા પેક યુઝર્સ – રૂ.149, 349, 399, 449 ને હવે દૈનિક 3 જી.બી. ડેટા

b.      2 જીબી/દૈનિક ડેટા પેક યુઝર્સ – રૂ. 198, 398, 448, 498 ને હવે દૈનિક 3.5 જીબી ડેટા

c.       3 જીબી/દૈનિક ડેટા પેક યુઝર્સ – રૂ. 299 ને હવે દૈનિક 4.5 જીબી ડેટા

d.      4 જીબી/દૈનિક ડેટા પેક યુઝર્સ – રૂ. 509 ને હવે દૈનિક 5.5 જીબી ડેટા

e.      5 જીબી/દૈનિક ડેટા પેક યુઝર્સ – રૂ. 799 ને હવે દૈનિક 6.5 જીબી ડેટા

–     વધુમાં, જિયો રૂ.300 કે વધારેના રીચાર્જ પર રૂ.100નું ડિસ્કાઉન્ટ પણ આપે છે અને રૂ.300થી ઓછાના રીચાર્જ પર 20 ટકા ડિસ્કાઉન્ટ આપે છે, જો યુઝર્સ માયજિય એપનો ઉપયોગ કરીને ફોન પે વોલેટનો ઉપયોગ કરીને પેમેન્ટ કરે તો.

–     આ સાથે, જિયો યુઝર્સને મળશેઃ

a.      રૂ.149 પેક અસરકારક રીતે માત્ર રૂ.120માં દૈનિક 3 જીબી ડેટા, ફ્રી વોઇસ, એસએમએસ અને જિયો એપ્સ 28 દિવસ માટે

b.      રૂ.399 પેક અસરકારક રીતે માત્ર રૂ.299માં દૈનિક 3 જીબી ડેટા, ફ્રી વોઇસ, એસએમએસ, અને જિયો એપ્સ 84 દિવસ માટે.

–    જિયો ઉદ્યોગજગતમાં પ્રાઇસ લિડર તરીકે પોતાનું અગ્રીમ સ્થાન જાળવી રાખે છે અને તમામ જિયો યુઝર્સને આપેલું એવરીડે મોર વેલ્યુ (ઇડીએમવી)નું વચન નિભાવે છે, જેથી તેઓ વધારે લાભ મેળવી શકે અને ઉદ્યોગજગતના કોઇપણ ઓપરેટરની સરખામણીએ સૌથી શ્રેષ્ઠ ટેરીફ મેળવી શકે.

–    આ વધારાના ડેટાનો લાભ 12 જૂન સાંજે 4.00 વાગ્યાથી 30 જૂન 2018 સુધી મળી શકશે.

error: Content is protected !!