વિચરતી વિમુક્ત જાતિના ધોરણ-6 અને 11ના વિદ્યાર્થીઓને ટેલેન્ટ પુલ યોજના હેઠળ રૂ. 40 હજારની સહાય અપાશે

ગાંધીનગર: રાજયના વિકસતી જાતિ કલ્યાણ ખાતા દ્વારા વિચરતી વિમુક્ત જાતિના ધોરણ-૬ અને ધોરણ-૧૧ના વિદ્યાર્થીઓને ટેલેન્ટ પુલ યોજના અંતર્ગત રૂ.૪૦,૦૦૦/-ની સહાય આપવામાં આવશે.

વધુમાં આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે વિદ્યાર્થીએ (૧) ઉતમ કક્ષાના આવાસીય વિદ્યાલયમાં પ્રવેશ મેળવેલ હોવો જોઈએ, (૨) જે વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ ૬ કે ૧૧માં પ્રવેશ મેળવેલ હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓએ અનુક્રમે ધોરણ ૫ તથા ધોરણ ૧૦માં પ્રથમ વર્ગમાં (૬૦ ટકા કે તેથી વધુ) ઉર્તિણ થયેલ હોવા જોઈએ, (૩) વાર્ષિક રૂપિયા ર લાખ સુધીની આવક ધરાવતા કુટુંબના વિદ્યાર્થીઓને આવાસીય સુવિધાવાળી શાળામાં પ્રવેશ પછી વિદ્યાર્થી દીઠ વાર્ષિક રૂ.૪૦,૦૦૦/-ની સહાય જયારે ૨ લાખ થી ૩ લાખ સુધીની વાલીની વાર્ષિક આવક ધરાવતાં વિદ્યાર્થીઓને રૂ.૪૦,૦૦૦/- સહાયના ૫૦ ટકાથી વધુ રકમના ખર્ચની રકમ પોતે ભોગવવાની રહેશે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, આ યોજના હેઠળ લાભ મેળવવા ઈચ્છતા વિદ્યાર્થી/વાલીએ આ યોજનાનું અરજી ફોર્મ જિલ્લા નાયબ નિયામક (વિકસતી જાતિ), સહયોગ ભવન, ગાંધીનગરની કચેરીએથી કચેરી સમય દરમિયાન મેળવી લેવાનું રહેશે, તેમ જિલ્લા નાયબ નિયામક, ગાંધીનગરની યાદીમાં જણાવાયું છે.

error: Content is protected !!